مذا تاخد has و مذا تاخذ have

1. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین‌شده هم

2023-01-27
    نشيد عن فيتامين د
  1. کيفيت اعتکاف مسافر
  2. سجل
  3. ا مصوب ۱۳۹۲)- حد لواط برای فاعل در
  4. 2
  5. تاج العروس من جواهر القاموس